EU projekti

Centar za pružanje usluga u zajednici Svitanje

Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10, 48000 Koprivnica

KLASA: 333-01/21-01/6

URBROJ: 2137-27-01-02-21-1

Koprivnica, 20. listopada 2021.

 

Na temelju Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, usluga i radova  KLASA: 003-05/20-21/1, URBROJ: 2137-27-01-02-20-1 od  14.4.2020., upućuje se

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU NABAVE VOZILA ZA POTREBE PROJEKTA „ZRNO NADE ZA NAS MLADE“

PODACI O NARUČITELJU:

NAZIV NARUČITELJA: Centar za pružanje usluga u zajednici Svitanje

SJEDIŠTE NARUČITELJA: Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10, III. kat, Koprivnica

OIB: 75430947376

TELEFON: (048) 655 192

INTERNETSKA ADRESA: www.centar-svitanje.hr

ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE:  korisnik203@socskrb.hr

OSOBA ILI SLUŽBA ZADUŽENA ZA KONTAKT: Vesna Betlehem, 048/655-192, korisnik203@socskrb.hr

OPIS PREDMETA NABAVE:

Predmet nabave su 2 (dva) nova vozila za  potrebe projekta „ZRNO NADE ZA NAS MLADE”. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Automobili moraju biti novi i nekorišteni, godina proizvodnje 2021. Vozila prilikom isporuke moraju imati sezonske pneumatike. Isporučuju se oprani, neregistrirani, a uz njih se dostavljaju servisne i jamstvene knjižice ili izjave proizvođača o primjeni elektronske servisne knjižice, upute za redovno održavanje na hrvatskom jeziku, kopija izjave o sukladnosti vozila (homologacijski list).

VRIJEDNOST PREDMETA NABAVE: 180.000,00 kn bez PDV-a

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA:

Tehnička specifikacija predmeta nabave nalazi se u prilogu ovog Poziva.

MJESTO ISPORUKE PREDMETA NABAVE: Naručitelj će vozila preuzeti na adresi odabranog ponuditelja (isporučitelja).

DOKUMENTI KOJE SU PONUDITELJI DUŽNI DOSTAVITI:

 1. Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno dostaviti odgovarajući izvod, a ako se on ne izdaje u državi sjedišta gospodarskog subjekta, može se dostaviti izjava s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od tri mjeseca računajući od dana slanja Poziva na dostavu ponuda.
 2. Ponuditelj mora dokazati nekažnjavanost. Za dokazivanje sposobnosti potrebno je dostaviti izjavu da niti gospodarski subjekt niti osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta nisu pravomoćno osuđeni za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta za:
 3. sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji na temelju članka 328. (zločinačko udruženje), članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) i članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ br.110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) (u daljnjem tekstu: Kaznenog zakona),
 4. korupciju na temelju članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem), 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona,
 5. prijevaru na temelju članka 236. (prijevara), članka (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara), članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) , članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona,
 6. terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima na temelju članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje), članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona,
 7. pranje novca ili financiranje terorizma na temelju članka 98. (financiranje terorizma), članka 265. (pranje novca), članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona,
 8. dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima na temelju članka 106. (trgovanje ljudima) i članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona

Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana slanja Poziva za dostavu ponude. Ponuditelji mogu koristiti vlastiti primjer izjave ili primjer koji se nalazi uz Poziv za dostavu ponude kao Prilog 2. Izjavu nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika.

 1. Ponuditelj mora dokazati da je ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe). Za dokazivanje sposobnosti potrebno je dostaviti potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana slanja Poziva na dostavu ponude. Traženi dokument se može dostaviti u neovjerenoj preslici.
 2. Ponuditelj mora dokazati da nuđena vozila u potpunosti odgovaraju zadanim tehničkim specifikacijama te je u tu svrhu potrebno dostaviti popunjen obrazac Tehničke specifikacije. Kao dokaz navoda iz obrasca dostavlja se tehnička dokumentacija (prospekt, katalog, brošura i sl.) ili opis traženih karakteristika vozila ovjeren od proizvođača ili prodajnog zastupnika iz koje je vidljivo da ponuđena vozila u cijelosti ispunjavaju uvjete propisane Tehničkom specifikacijom.

Svi traženi dokumenti mogu se dostaviti u neovjerenoj preslici.

JAMSTVA:

Odabrani ponuditelj dužan je dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, u vrijednosti 10% iznosa ponude bez PDV-a. Oblik jamstva: zadužnica, bjanko zadužnica ili novčani polog na IBAN naručitelja.

ROK VALJANOSTI PONUDE: 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda

ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 27. listopada 2021. do 11:00 sati. Otvaranje ponuda nije javno.

NAČIN IZRADE I DOSTAVE PONUDE:

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na adresu Naručitelja

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI SVITANJE

TRG TOMISLAVA DR. BARDEKA 10/10, III. KAT, 48000 KOPRIVNICA

Osim adrese naručitelja, na omotnici mora biti naznačeno:

 • naziv i adresa ponuditelja
 • naziv predmeta nabave
 • naznaka „NE OTVARAJ!“

Ponuda se može dostaviti poštom ili osobno predati u Centru za pružanje usluga u zajednici Svitanje u prijemnoj kancelariji. Postupak otvaranja ponuda nije javan.

Ponuda se izrađuje u pisanom obliku, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ponuda se piše neizbrisivom tintom. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi (prekriženi, a ne premazani korekturnim lakom), te moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja. Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Uvezuje se na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova (npr. jamstvenikom, spiralnim ili sličnim uvezom ili na neki drugi način). Ponuda se predaje potpisana od strane odgovorne ili ovlaštene osobe ponuditelja.

Izmjena, dopuna ili odustanak od ponude

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda

 • dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude, koja se dostavlja na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude
 • pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju neotvorena ponuda se vraća ponuditelju.

KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE:

Kriterij za odabir ponude je najniža cijena.

Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, naručitelj će odabrati  ponudu koja je zaprimljena ranije.

SKLAPANJE UGOVORA:

Naručitelj će s odabranim ponuditeljem sklopiti ugovor po primitku obavijesti o odabiru. Ugovor mora u potpunosti biti u skladu s ovim pozivom i odabranom ponudom. Prijedlog ugovora nalazi se u prilogu ovog Poziva za dostavu ponuda.

ROK ZA ISPORUKU PREDMETA NABAVE:

Rok za isporuku oba automobila je 60 dana od dana sklapanja ugovora o nabavi.

NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE:

Cijena ponude je nepromjenjiva za vrijeme trajanja ugovora. Cijena se piše brojkama. U cijenu moraju biti uračunati svi troškovi i popusti. Na predviđeno mjesto potrebno je upisati ukupnu cijenu ponude bez PDV-a. Porez na dodanu vrijednost iskazuje se zasebno iza cijene ponude, kao i poseban porez na motorna vozila (PPMV). Sveukupnu cijenu ponude čine uključeni PDV i PPMV. Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno, a na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a uvećano za iznos PPMV-a.

Ako cijena ponude bez PDV-a izražena u troškovniku ne odgovara cijeni ponude bez PDV-a izraženoj u ponudbenom listu, vrijedi cijena ponude bez PDV-a izražena u troškovniku.

ROK I NAČIN PLAĆANJA:

Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (Narodne novine 94/18), naručitelj je obvezan zaprimati i obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i pratećih isprava sukladno europskoj normi.

Plaćanje će se obaviti na IBAN isporučitelja, u roku od 30 dana od dana primitka računa. Račun se izdaje nakon isporuke oba automobila. Naručitelj neće davati jamstva ni predujam.

OBAVIJEST O REZULTATIMA PROVEDENOG POSTUPKA NABAVE:

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda te Odluka o odabiru ili poništenju postupka dostavit će se ponuditeljima koji su podnijeli ponude u roku za dostavu ponuda, te će se objaviti na internetskoj stranici naručitelja.

 

RAVNATELJ:

Mladen Fajdetić, mag.prim.educ.

Skip to content