Usluge centra

Usluge centra

Autor članka: | Link na izvor članka: ovdje
Poludnevni boravak

Usluga poludnevnog boravka namijenjena je djeci u dobi 7-18 godina

_

Poludnevni boravak

Namijenjena je djeci čiji roditelji nisu u mogućnosti zbog određenih poteškoća (materijalnih uvjeta, bolesti, ovisnosti, smanjene roditeljske kompetencija) na adekvatan način ispunjavati svoju roditeljsku dužnost. Pravo na uslugu ostvaruje se temeljem rješenja centra za socijalnu skrb. Opseg korištenja usluge utvrđuje se za svako dijete ponaosob na sastanku proširenog stručnog tima. Program poludnevnog boravka provodi se na adresi Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10 u prostorijama poludnevnog boravka. Program se provodi pet radnih dana u tjednu u dvije smjene – prijepodne u vremenu 8:30-13:00 te poslijepodne 11:00-16:00.

 

Rad s korisnicima podijeljen na nekoliko segmenata:

 • zadovoljavanje osnovnih životnih potreba i obavljanje higijene
 • odgojno-obrazovni rad
 • slobodno vrijeme
 • prijevoz korisnika

 

Odgojno-obrazovni rad provode se s korisnicima prema stupnju njihove intelektualne i emocionalne zrelosti, u kraćim vremenskim jedinicama. Slobodno vrijeme svakodnevno organizira se u vidu pedagoških i socijalizacijskih radionica ili igre.

Svim korisnicima osigurava se prijevoz službenim vozilom Ustanove, od kuće ili škole, do Centra i natrag.

Tijekom boravka korisnicima se osigurava jedan topli obrok.

Program rada poludnevnog boravka provode odgajatelji, psiholog i socijalni radnik, timski i individualno.

Temeljna područja rada: zdrav fizički razvoj, intelektualni napredak, izgradnja socijalne mreže, emocionalni i moralni razvoj.

Ciljevi programa

_

Opći cilj: Zdrav i svestran razvoj djece u primarnim obiteljima.

 

Specifični ciljevi:

 • Razvijanje navika zdrave prehrane; razvijanje higijenskih navika
 • Prihvaćanje sebe, izgradnja vlastitog identiteta, izgradnja pozitivnih stavova prema obrazovanju, kulturi, sportu i drugim vrijednostima
 • Prevencija rizičnih oblika ponašanja; razvijanje samopouzdanja i samokontrole
 • Socijalno uključivanje; međusobno druženje i stjecanje prijateljstava; razvijanje tolerancije
 • Razvijanje radnih navika, samostalnosti i odgovornosti
Organizirano stanovanje

Pravo na korištenje usluge organiziranog stanovanja uz povremenu podršku ostvaruje se temeljem rješenja nadležnog CZSS

_

Organizirano stanovanje

Korisnici navedene usluge su mladi u dobi od 18-21 godine, iznimno djeca u dobi od 16. godine. Usluga se provodi u Koprivnici, na adresi Trg bana Josipa Jelačića 7, u dva stambena prostora (stan 9 i 9a) ukupnog kapaciteta 4 korisnika.

Osnovna svrha usluge organiziranog stanovanja uz povremenu podršku je pružanje pomoći i podrške djeci i mladima u procesu osposobljavanja za samostalni život izvan ustanove/sustava socijalne skrbi.

 

Ciljevi programa:

 • osposobljavanje za samostalan živo
 • pružanje podrške i savjetovanje u procesu osamostaljivanja
 • razvijanje samopouzdanja, samopoštovanja i samokontrole
 • razvijanje i osvješćivanje osobnih potreba
 • jačanje osjećaja samoefikasnosti
 • osnaživanje osobnih potencijala
 • osobni rast i razvoj
 • podrška i pomoć u obrazovanju/traženju zaposlenja
 • spremnost u traženju pomoći u slučaju potrebe
 • prevencija i ublažavanje rizičnih oblika ponašanja
 • razvijanje i održavanje pozitivne socijalne mreže
 • razvijanje navika zdrave prehrane
 • učenje vještina vođenja domaćinstva

 

Sadržaj rada s korisnikom organiziranog stanovanja uz povremenu podršku utvrđuje se za svakog korisnika ponaosob. Korisnik sam aktivno sudjeluje u procjeni svojih potreba i afiniteta te time i u izradi Individualnog plana. Aktivni je nositelj svih planiranih aktivnosti.

 

Rad s korisnicima obuhvaća sljedeća područja

 • osobni razvoj
 • obrazovanje
 • socijalna mreža i sustav podrške
 • zdravlje
 • slobodno vrijeme i uključenost u zajednicu
 • praktične vještine
 • financije
 • stanovanje
 • zapošljavanje
Savjetovanje i pomaganje
Mladi nakon izlaska iz skrbi

Pravo na korištenje usluge ostvaruje se temeljem rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb

_

Mladi nakon izlaska iz skrbi

Korisnici usluge su djeca i mladi koji su dio života proveli odrastajući u ustanovi socijalne skrbi ili udomiteljskoj obitelji.Usluga se može pružati u prostorijama pružatelja usluge, u prostorijama partnera i/ili suradnika u provođenju programa, u domu korisnika. Sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi usluga može trajati do šest mjeseci.

 

Svrha programa
Pomoć i podrška u prevladavanju poteškoća vezanih uz uključivanje u svakodnevni život nakon duljega boravka u domu socijalne skrbi ili kod drugog pružatelja socijalnih usluga.

 

Ciljevi usluge:

 • →pomoć i podrška u razdoblju prilagodbe na samostalan život
 • →praćenje razdoblja prilagodbe na samostalan život
 • →podrška u preuzimanju radnih obveza
 • →podrška u zadovoljenju svakodnevnih potreba, stanovanju i vođenju kućanstva te raspolaganju novcem
 • →podrška u osobnom rastu i razvoju
 • →pomoć i podrška u zapošljavanju, obrazovanju, brizi o zdravlju, organizaciji slobodnog vremena
 • →pomoć i podrška u razvoju praktičnih vještina
 • →podrška u suradnji s nadležnim centrima za socijalnu skrb i drugim pružateljima socijalnih usluga u zajednici u ostvarivanju prava i drugih socijalnih usluga
 • →podrška i savjetovanje u razvijanju i/ili poboljšanju socijalnih odnosa
 • →psihološka podrška u kriznim situacijama

Sadržaj rada

 • →traženje stana i posla
 • →kontakt s poslodavcima i stanodavcima
 • →pisanje životopisa
 • →briga o zdravlju
 • →raspolaganje novcem
 • →vođenje kućanstva
Djeca i mladi u udomiteljskoj obitelji

Pravo na korištenje usluge ostvaruje se temeljem rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb

_

Djeca i mladi u udomiteljskoj obitelji

Korisnici usluge savjetovanja i pomaganja su djeca i mladi koji zbog nepovoljnih obiteljskih okolnosti trenutno odrastaju u udomiteljskim obiteljima. Usluga se može pružati u prostorijama pružatelja usluge, u prostorijama partnera i/ili suradnika u provođenju programa, u domu korisnika i na drugim mjestima. Usluga može trajati do šest mjeseci a iznimno u slučaju kriznih i/ili hitnih intervencija izvan navedenog vremena.

 

Svrha programa
Svrha programa je osposobljavanje korisnika za funkcioniranje u udomiteljskoj obitelji i svakodnevnom životu te unaprjeđivanje odnosa s udomiteljem/udomiteljskom obitelji i prevladavanje kriznih situacija.

 

Ciljevi usluge:

 • →pružanje pomoći i podrške te praćenje korisnika u razdoblju prilagodbe
 • →podrška u suradnji s nadležnim centrima za socijalnu skrb i drugim pružateljima socijalnih usluga u zajednici
 • →poticanje i praćenje kontakata s obitelji, širenje socijalne mreže i mreže vršnjaka
 • →podrška u sudjelovanju djeteta u procesima izražavanja mišljenja
 • →podrška u stvaranju odnosa udomitelj-dijete
 • →osobni rast i razvoj
 • →priprema korisnika za otpust u biološku obitelj i/ili samostalan život
 • →psihološka podrška u kriznim situacijama

Sadržaj rada
Sadržaj rada utvrđuje se individualnim planom rada koji se izrađuje u suradnji s predstavnicima nadležnog Centra za socijalnu skrb, korisnikom usluge i udomiteljem.

Udomiteljske obitelji

Pravo na korištenje usluge ostvaruje se temeljem rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb

_

Udomiteljske obitelji

Usluga se provodi u prostorijama Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje, Koprivnica, Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10, u domovima bioloških ili udomiteljskih obitelji, a po potrebi i drugim prostorima.

Uslugu provode socijalni radnik i psiholog.

Osnovna svrha usluge je pružanje stručne pomoći pri prevladavanju obiteljskih poteškoća i poteškoća udomitelja u odgoju i skrbi za djecu.

 

Ciljevi programa:

 • →utvrđivanje potreba korisnika usluge
 • →pružanje podrške i savjetovanja i udomiteljima
 • →usvajanje znanja o razvojnim i fiziološkim potrebama djece
 • →osnaživanje udomiteljskih obitelji
 • →prepoznavanje osnaživanje i stvaranje resursa
 • →razvijanje komunikacijskih i socijalizacijskih vještina
 • →podrška u procesu adaptacije djeteta i udomiteljske obitelji
 • →povećanje spremnosti traženja pomoći
 • →podrška u kriznim situacijama
 • →podrška obiteljima kroz suradnja sa nadležnim centrima za socijalnu skrb te ostalim pružateljima socijalnih usluga u lokalnoj zajednici
 • →senzibilizacija javnosti o usluzi smještaja i boravka u udomiteljskim obiteljima

Sadržaj individualnog rada s obiteljima utvrđuje se za svaku obitelj posebno te se donosi Individualni plan rada. Tijekom pružanja usluge plan se evaluira.

 

Sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi usluga može trajati do šest mjeseci.

 

Sadržaj grupnog rada u dodatnoj edukaciji udomitelja su:

U prvom ciklusu

 • →kontakt s biološkom obitelji
 • →odgoj djeteta
 • →djeca s poremećajem u ponašanju
 • →funkcionalna udomiteljska obitelj

U drugom ciklusu

 • →dolazak djeteta u udomiteljsku obitelj
 • →razvojne potrebe djece
 • →prevencija poremećaja u ponašanju
 • →i druge teme ovisno o potrebama i interesima udomitelja

Grupni rad s udomiteljima odvija se 4 puta godišnje u trajanju od 2 sata.

Posvojiteljske obitelji

Pravo na korištenje usluge ostvaruje se temeljem rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb

_

Posvojiteljske obitelji

Priprema uključuje – edukacija i osnaživanje potencijalnih posvojitelja za posvojenje djeteta.

 

Ciljevi programa:

 • →pružiti informaciju o značenju i postupku posvojenja
 • →pružiti informaciju o razvojnim i fiziološkim promjenama djeteta
 • →omogućiti budućim roditeljima da čuju iskustva drugih potencijalnih posvojitelja
 • →omogućiti izražavanje emocija vezanih za (odluku za) posvojenje
 • →omogućiti jačanje osjećaja samoefikasnosti
 • →osnaživanje potencijalne posvojiteljske obitelji

 

Sadržaj programa

 • →upoznavanje sa značenjem i postupkom posvojenja
 • →rast i razvoj djeteta, razvojne mogućnosti i potrebe djeteta
 • →razvoj vezivanja i privrženosti
 • →razvoj i formiranje identiteta djeteta
 • →važnost porijekla i bioloških roditelja u životu djeteta
 • →kako i kada reći djetetu da je posvojeno
 • →posvojenje i razvojni periodi
 • →kako se nositi s gubitkom, proces tugovanja
 • →posvojenje djece kod koje je završena razvojna faza ranog djetinjstva
 • →prilagodba djeteta na novu obitelj, poteškoće i potrebe posvojenog djeteta
 • →emocije i njihova kontrola
 • →podrška razvoju samopouzdanja djeteta
 • →roditeljstvo posvojenog djeteta i odgojni postupci
 • →razvoj odnosa posvojitelja i djeteta
 • →priprema šire obitelji za dolazak djeteta

Trajanje grupnog rada: 40 sati.
Program provode socijalni radnik i psiholog koji su prošli edukaciju s područja rada s potencijalnim posvojiteljima.

Biološke obitelji

Pravo na korištenje usluge ostvaruje se temeljem rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb

_

Biološke obitelji

Usluga se provodi u prostorijama Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje, Koprivnica, Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10, u domovima bioloških obitelji, a po potrebi i drugim prostorima.

Uslugu savjetovanja i pomaganja bioloških obitelji provode – socijalni radnik i psiholog.

Osnovna svrha usluge je pružanje svih oblika stručne pomoći pri prevladavanju obiteljskih poteškoća i poteškoća u odgoju i skrbi za djecu te osposobljavanje obitelji za funkcioniranje u svakodnevnom životu.

 

Ciljevi programa:

 • →utvrđivanje potreba korisnika usluge
 • →pružanje podrške i savjetovanja roditeljima
 • →usvajanje znanja o razvojnim i fiziološkim potrebama djece
 • →osnaživanje bioloških obitelji
 • →prepoznavanje, osnaživanje i stvaranje resursa
 • →unapređenje roditeljskih vještina
 • →razvijanje komunikacijskih i socijalizacijskih vještina
 • →povećanje spremnosti traženja pomoći
 • →podrška u kriznim situacijama
 • →podrška obiteljima kroz suradnja s nadležnim centrom za socijalnu skrb te ostalim pružateljima socijalnih usluga u lokalnoj zajednici

 

Sadržaj individualnog rada s obiteljima utvrđuje se za svaku obitelj posebno te se donosi Individualni plan rada koji se evaluira. Sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi usluga može trajati do šest mjeseci.

 

Sadržaj grupnog rada programa s biološkim obiteljima djece korisnika poludnevnog boravka:

 • →roditeljska skrb – odgovornost, dužnost i prava roditelja
 • →rast i razvoj djeteta, razvojne mogućnosti i potrebe djeteta
 • →komunikacijske vještine
 • →roditeljske vještine
 • →emocije i njihova kontrola
 • →osobna higijena i higijena prostora
 • →vještine vođenja domaćinstva
 • →druge teme ovisno o potrebama i interesima roditelja i djece.
Skip to content