Javni natječaj za radno mjesto psiholog i socijalni radnik, 15.09.2023.

Javni natječaj za radno mjesto psiholog i socijalni radnik, 15.09.2023.

Autor članka: | Link na izvor članka: ovdje

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI SVITANJE

TRG TOMISLAVA DR. BARDEKA 10/10, III. kat

48 000 KOPRIVNICA

KLASA: 112-01/23-01/19

URBROJ: 2137-27-01-02-23-1

Koprivnica, 12. rujna 2023.

 

Temeljem članka 259. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 18/22, 46/22, 119/22, 71/23), čl. 21. i 23. Pravilnika o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN br. 110/22), čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 56/22), članka 23. Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje, temeljem prethodne suglasnosti dobivene od Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 100-01/23-02/265, URBROJ: 524-08-01-02/3-23-2 od 6. srpnja 2023. godine, te suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 100-01/23-02/266, URBROJ: 524-08-01-02/3-23-2  od 6. srpnja 2023. godine, ravnatelj Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje, Koprivnica, Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10 III. kat, raspisuje:

 

JAVNI NATJEČAJ

za obavljanje poslova i zadataka

za prijem radnika/radnice u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto:

 

 1. Stručni radnik I. vrste – psiholog (m/ž) – 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno i puno radno vrijeme

Uvjeti za prijam u radni odnos:

 • završen diplomski sveučilišni studij psihologije

 

 

Posebni uvjeti:

 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen stručni ispit
 • odobrenje za samostalan rad
 • u odnosu na koju ne postoji zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 18/22, 46/22, 119/22, 71/23)
 • poznavanje rada na računalu
 • položen vozački ispit B-kategorije
 • probni rad 6 mjeseci

 

 

Protiv kandidata se ne smije voditi istražni ili kazneni postupak.

 

Rad se zasniva na neodređeno puno radno vrijeme, uz probni rad od šest mjeseci. Kandidati su dužni uz pisanu prijavu i životopis priložiti dokaz o zadovoljavanju uvjeta iz natječaja.

 

 

Opis rada: provodi aktivnosti psihološke podrške za korisnike usluga koje se provode u Centru i drugo sukladno Pravilniku. Radno vrijeme je prijepodne i poslijepodne, a obuhvaća i samostalno korištenje službenog vozila.

Mjesto rada: Đurđevac

 

 

Uz pisanu prijavu kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:

 • vlastoručno potpisanu zamolbu s numeriranim popisom priložene numerirane dokumentacije,
 • vlastoručno potpisan životopis,
 • osobnu iskaznicu (preslika)
 • domovnicu (preslika),
 • presliku dokumenta o završenom obrazovanju,
 • presliku odobrenja za samostalan rad,
 • uvjerenje o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji

   Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne stariju od dana objave natječaja

 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslika),
 • uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 30 dana) i
 • dokaz o položenom vozačkom ispitu B – kategorije (preslika vozačke dozvole).

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije sklapanja ugovora o radu kandidat je dužan priložiti izvornike.

 

 

 1. Stručni radnik I. vrste – socijalni radnik (m/ž) – 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno i puno radno vrijeme

 

Uvjeti:

 • završen diplomski, sveučilišni studij socijalnog rada,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen stručni ispit.

 

 

Posebni uvjeti:

 • u odnosu na koju ne postoji zapreka iz članka 261. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 18/22, 46/22, 119/22, 71/23),
 • poznavanje rada na računalu,
 • položen vozački ispit B – kategorije,
 • probni rad 6 mjeseci.

 

 

Protiv kandidata se ne smije voditi istražni ili kazneni postupak.

 

Rad se zasniva na neodređeno puno radno vrijeme, uz probni rad od šest mjeseci. Kandidati su dužni uz pisanu prijavu i životopis priložiti dokaz o zadovoljavanju uvjeta iz natječaja.

 

Opis rada: provodi aktivnosti socijalnog rada za korisnike usluga koje se provode u Centru i drugo sukladno Pravilniku. Radno vrijeme je prijepodne i poslijepodne, a obuhvaća i samostalno korištenje službenog vozila.

Mjesto rada: Đurđevac

 

 

 

 

Uz pisanu prijavu kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:

 • vlastoručno potpisanu zamolbu s numeriranim popisom priložene numerirane dokumentacije,
 • vlastoručno potpisan životopis,
 • osobnu iskaznicu (preslika)
 • domovnicu (preslika),
 • presliku dokumenta o završenom obrazovanju,
 • uvjerenje o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji

   Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne stariju od dana objave natječaja

 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslika),
 • uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 30 dana) i
 • dokaz o položenom vozačkom ispitu B – kategorije (preslika vozačke dozvole).

 

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije sklapanja ugovora o radu kandidat je dužan priložiti izvornike.

 

 

 

Kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te sve ostale dokaze kojima dokazuju prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN br. 121/17 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, te će joj biti upućena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Podnošenjem prijave na natječaj kandidati/kandidatkinje su izričito suglasni i daju privolu Centru za pružanje usluga u zajednici Svitanje, Koprivnica za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu selekcijskog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka, te Općom uredbom o zaštiti podataka (Sl. list EU L 119/1).

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se usmeno testiranje – intervju. O načinu i vremenu provedbe testiranja, kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Centra Svitanje. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Poziv kandidatima na usmeno testiranje – intervju bit će objavljen na internetskoj stranici Centra: www.centar-svitanje.hr

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se isključivo poštom u roku od 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu: Centar za pružanje usluga u zajednici Svitanje, Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10, III. kat, 48 000 Koprivnica s naznakom: „Natječaj za prijam u radni odnos – ne otvaraj“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje: www.centar-svitanje.hr

 

 

RAVNATELJ

Mladen Fajdetić, mag.prim.educ.

 

 

 

Skip to content