Javni natječaj za obavljanje poslova i zadataka-stručni radnik I. vrste-odgajatelj/ica

Javni natječaj za obavljanje poslova i zadataka-stručni radnik I. vrste-odgajatelj/ica

Autor članka: | Link na izvor članka: ovdje

Temeljem članka 259. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20, 18/22, 46/22, 119/22), Članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17, 123/19, 56/22), Članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN br. 61/18), Članka 32. Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje, Suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 100-01/21-02/535, URBROJ: 524-08-01-02/3-21-2 od 5. srpnja 2021. godine te Suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 100-01/22-02/99, URBROJ: 524-08-01-02/7-22-2 od 23. veljače 2022. godine, ravnatelj Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje, Koprivnica, Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10 III. kat, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za obavljanje poslova i zadataka

 

 1. Stručni radnik I. vrste – ODGAJATELJ/ICA – 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno puno radno vrijeme za vrijeme trajanja ESF projekta „Zrno nade za nas mlade“, UP.02.2.2.12.0011.

 

Uvjeti:

 • završen specijalistički diplomski stručni studij ili preddiplomski i/ili diplomski stručni studij ili preddiplomski i/ili diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, psihologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, sociologije, filozofije, kineziologije, pedagogije, politologije, fonetike, teologije, ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, radne terapije ili završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili nastavnika u Republici Hrvatskoj ili mu je

 

 • za regulirane profesije – priznata inozemna stručna kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije u skladu s propisima kojima se regulira djelatnost i odobrenje za rad nadležne komore

 

 • za neregulirane profesije – priznata inozemna obrazovna kvalifikacija u skladu s propisima kojima se uređuju način i postupci vrednovanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija

 

 

Posebni uvjeti:

 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen stručni ispit
 • u odnosu na koju ne postoji zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 18/22, 46/22 i 119/22)
 • poznavanje rada na računalu
 • položen vozački ispit B-kategorije

Protiv kandidata se ne smije voditi istražni ili kazneni postupak.

Rad se zasniva na određeno puno radno vrijeme. Kandidati su dužni uz pisanu prijavu i životopis priložiti dokaz o zadovoljavanju uvjeta iz natječaja.

 

Opis rada: – provedba aktivnosti odgoja za korisnike usluge boravka i ostale poslove sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova. Radno vrijeme je prijepodne i poslijepodne, a obuhvaća i samostalno korištenje službenog vozila.

Mjesto rada: Đurđevac

Uz pisanu prijavu kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:

 • vlastoručno potpisanu zamolbu s numeriranim popisom priložene numerirane dokumentacije,
 • vlastoručno potpisan životopis,
 • osobnu iskaznicu (preslika)
 • domovnicu (preslika),
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome),
 • uvjerenje o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji

   Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne stariju od dana objave natječaja

 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslika),
 • uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 30 dana) i
 • dokaz o položenom vozačkom ispitu B – kategorije (preslika vozačke dozvole).

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije sklapanja ugovora o radu kandidat je dužan priložiti izvornike.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju  temeljem posebnih propisa, dužan je postupiti u skladu s propisima o prednosti pri zapošljavanju u javnim službama uz prilaganje potrebnih dokaza. Kandidat koji se u prijavi poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN broj 121/17 i 98/19) uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf).

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Nepotpune, nepotpisane te nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Poslodavac zadržava pravo provođenja testiranja (pismeno i/ili usmeno – intervju i/ili praktično) za sve kandidate koji ispunjavaju uvjete natječaja. O načinu, pravnim i drugim izvorima iz kojih će se testiranje provesti, kao i o vremenu istog, kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Centra.

Kandidat koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati/kinje su izričito suglasni i  daju privolu Centru za pružanje usluga u zajednici Svitanje, Koprivnica za prikupljanje i  obradu osobnih podataka  navedenih u prijavi na oglas te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu provedbe selekcijskog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka, te Općom uredbom o zaštiti podataka (Sl. list EU L 119/1).

 

Poziv kandidatima za razgovor i moguće testiranje, bit će objavljen na internetskoj stranici Centra: www.centar-svitanje.hr

Prijave kandidata/kandidatkinja s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, na adresu:

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI SVITANJE

Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10, III. kat

48 000 KOPRIVNICA

uz naznaku: „za natječaj ESF – ne otvaraj“

O rezultatima natječaja svi kandidati/kinje bit će obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje: www.centar-svitanje.hr

Klasa: 112-01/23-01/6

Urbroj: 2137-27-01-02-23-1

Koprivnica, 19. travnja 2023.

 

 

                                                                Centar za pružanje usluga u zajednici Svitanje

Mladen Fajdetić, mag.prim.educ.

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content