Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelj/a/ice


CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI SVITANJE
UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 003-08/18-02/5
URBROJ: 2137-2-18-2
Koprivnica, 23. veljače 2018.

Temeljem članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članka 153., 154. i 155. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17) i članka 34. Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje, Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10 III. kat, Upravno vijeće Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje temeljem svoje Odluke od 23. veljače 2018. godine raspisuje

NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelj/a/ice
Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje
Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10 III. kat, Koprivnica

Uvjeti:

Za ravnatelj/a/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete :
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, pedagogije, medicinskih, humanističkih ili drugih društvenih znanosti
– najmanje pet godina radnog staža u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju, od toga najmanje tri godine u djelatnosti socijalne skrbi ili u drugoj društvenoj djelatnosti u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju
– u odnosu na koju ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17)
– hrvatsko državljanstvo.

Iznimno, ako se na javni natječaj nije javio nijedan kandidat koji ispunjava uvjete iz stavka 1. podstavka 1. članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17 ), za ravnatelj/a/icu Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje može biti imenovana osoba koja ima završen odgovarajući preddiplomski studij iz stavka 1. podstavka 1. članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17) i ispunjava uvjete iz stavka 1. podstavka 2. i 3. navedenog članka.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Ravnatelj/a/icu imenuje Upravno vijeće Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi te sklapa s njim/njom ugovor o radu u punom radnom vremenu, na vrijeme od četiri godine.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili preslici:

1. Diplomu o stručnoj spremi
2. Potvrdu o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog Zavoda za mirovinsko osiguranje)
3. Dokaz o ostvarenom radnom iskustvu u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju (ugovor o radu ili potvrda poslodavca )
4. Dokaz o hrvatskom državljanstvu
5. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana
6. Životopis

Kandidati su u prijavi dužni navesti numerirani popis dokumentacije koju prilažu. Ukoliko kandidat priloži preslike traženih dokumenata, Upravno vijeće zadržava pravo uvida u izvornike priložene dokumentacije.

U slučaju da kandidat uz prijavu dostavi dokument u obliku elektroničkog zapisa, isti mora biti ovjeren od strane javnog bilježnika ili mjerodavnog tijela.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se CENTRU ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI SVITANJE, Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10 III. kat, 48000 Koprivnica, s naznakom “Natječaj za ravnatelj/a/icu – ne otvaraj”, u roku od 8 dana od dana objave ovog javnog natječaja u Narodnim Novinama.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti pisano obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Dražen Fučkar

Skip to content