Javni poziv za zapošljavanje pripravnika

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI SVITANJE

Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10, III. Kat

48 000 Koprivnica

KLASA: 112-06/21-01/3

URBROJ: 2137-27-01-02-21-1

 

Koprivnica, 15. studenoga 2021.

 

 

Na temelju članka 55. Zakona o radu (“Narodne novine” broj: 93/14, 127/17 i 98/19), članka 215. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/1, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20), Odluke o dopuni Odluke o broju pripravnika koji se mogu zaposliti u ustanovama socijalne skrbi u 2021. godini Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, članka 32. Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje (pročišćeni tekst), KLASA: 012-03/21-01/1, URBROJ: 2137-27-06-04-21-5  od 19. kolovoza 2021. godine, ravnatelj Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje, Koprivnica objavljuje

 

JAVNI POZIV

za zapošljavanje pripravnika na određeno puno radno vrijeme – 12 mjeseci

putem mjere aktivne politike zapošljavanja Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo

 

  1. psiholog – 1 izvršitelj/ica na određeno radno vrijeme od 12 mjeseci u punom radnom vremenu

 

Mjesto rada: Koprivnica

 

Opći i posebni uvjeti:

– završen diplomski sveučilišni studij psihologije

– da ne postoji zapreka iz čl. 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/1, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20)

 

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju biti nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba koje nemaju više od šest mjeseci staža osiguranja u traženoj obrazovnoj razini iz područja socijalne skrbi.

 

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje su dzžni priložiti:

– životopis,

– presliku domovnice, osobne iskaznice ili putovnice,

– presliku diplome,

– elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

– potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o prijavi u evidenciji nezaposlenih

– uvjerenje da se protiv podnositelja prijave na javni poziv ne vodi kazneni postupak, ne stariji od mjesec dana.

 

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (“Narodne novine” br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 103. citiranog Zakona, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

 

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843     (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf).

 

Prijave na javni poziv s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave javnog poziva u Narodnim novinama na adresu Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje, Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10, Koprivnica s naznakom “Javni poziv za pripravnika”.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima javnog poziva kandidati će biti obaviješteni putem web stranica Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje (www.centar-svitanje.hr), a sukladno članku 10. st. 1. toč. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj: 25/13 i 85/15).

 

 

Ravnatelj:

Mladen Fajdetić, mag.prim.educ.

 

 

Skip to content