OGLAS ZA PRIJEM PSIHOLOGA

OGLAS ZA PRIJEM PSIHOLOGA

Autor članka: | Link na izvor članka: ovdje

Na osnovu članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/2018), ravnatelj Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje, Koprivnica, Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10 III. kat, raspisuje

OGLAS

za prijem psihologa

– 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno puno radno vrijeme (radi zamjene odsutnog zaposlenika)

 

Uvjeti:

– završen diplomski sveučilišni studij psihologije

– položen stručni ispit

– položen vozački ispit B – kategorije

 

 Uz pisanu prijavu kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:

životopis,

– domovnicu (preslika),

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome),

– uvjerenje o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji

   Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

– uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslika),

– osnovnu dopusnicu za obavljanje psihološke djelatnosti (preslika),

– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana) i

– dokaz o položenom vozačkom ispitu B – kategorije (preslika vozačke dozvole).

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju  temeljem posebnih propisa, dužan je u prijavi  na oglas pozvati se na  to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate, samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se u prijavi na oglas poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (N.N. br. 121/17 i 98/19) uz prijavu na oglas dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf).

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola. Nepotpune, nepotpisane te nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Poslodavac zadržava pravo provođenja testiranja (pismeno i/ili usmeno – intervju) za sve kandidate koji ispunjavaju uvjete. O načinu, pravnim i drugim izvorima iz kojih će se testiranje provesti, kao i o vremenu istog, kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Centra.

Kandidat koji ne pristupi razgovoru smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas.

Podnošenjem prijave na oglas kandidati/kinje su izričito suglasni i  daju privolu Centru za pružanje usluga u zajednici Svitanje, Koprivnica za prikupljanje i  obradu osobnih podataka  navedenih u prijavi na oglas te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu provedbe selekcijskog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka, te Općom uredbom o zaštiti podataka (Sl. list EU L 119/1).

Poziv kandidatima za razgovor, bit će objavljen na internetskoj stranici Centra: www.centar-svitanje.hr

Prijave kandidata/kandidatkinja s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz oglasa podnose se Centru za pružanje usluga u zajednici Svitanje, Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10 III. kat, 48000 Koprivnica, u roku od 8 dana od dana objave ovog oglasa. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati/kandidatkinje će biti pisano obaviješteni o rezultatima oglasa u zakonskom roku.

Oglas vrijedi od 24.1.2020. do 1.2.2020. godine.

 

Klasa: 112-01/20-01/2

Urbroj: 2137-27-01-02-20-1

Koprivnica, 23.1.2020.

 

Centar za pružanje usluga u zajednici Svitanje

Mladen Fajdetić, mag.prim.educ.

Skip to content