Oglas za prijem stručnog radnika I. vrste-odgajatelja

Oglas za prijem stručnog radnika I. vrste-odgajatelja

Autor članka: | Link na izvor članka: ovdje

Na temelju članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/2018), Članka 32. Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje  i Suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 100-01/20-02/2, URBROJ: 524-04-3-1-2/2-20-159 od 8. rujna 2020. godine, ravnatelj Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje, Koprivnica, Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10 III. kat, raspisuje

OGLAS

za prijem stručnog radnika I. vrste – odgajatelja

– 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno puno radno vrijeme, do popunjavanja radnog mjesta uzimanjem u obzir članak 155. stavak 4. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15, 16/17 i 130/17)

 

Uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij iz područja odgojnih znanosti, obrazovnih znanosti, edukacijsko – rehabilitacijskih znanosti, socijalnog rada, psihologije, pedagogije ili logopedije,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
 • položen stručni ispit

 

 

Posebni uvjeti:

 • u odnosu na koju ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi,
 • poznavanje rada na računalu,
 • položen vozački ispit B-kategorije.
 • probni rad 6 mjeseci.

 

 

Protiv kandidata se ne smije voditi istražni ili kazneni postupak.

 

 

Uz pisanu prijavu kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:

 • vlastoručno potpisanu zamolbu s numeriranim popisom priložene dokumentacije,
 • vlastoručno potpisan životopis,
 • osobnu iskaznicu (preslika)
 • domovnicu (preslika),
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome),
 • uvjerenje o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji

   Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne stariju od dana objave natječaja/oglasa

 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslika),
 • uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 30 dana) i
 • dokaz o položenom vozačkom ispitu B – kategorije (preslika vozačke dozvole).

 

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju  temeljem posebnih propisa, dužan je u prijavi  na oglas pozvati se na  to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate, samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se u prijavi na oglas poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (N.N. br. 121/17 i 98/19) uz prijavu na oglas dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola. Nepotpune, nepotpisane te nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Poslodavac zadržava pravo provođenja testiranja (pismeno i/ili usmeno – intervju) za sve kandidate koji ispunjavaju uvjete. O načinu, pravnim i drugim izvorima iz kojih će se testiranje provesti, kao i o vremenu istog, kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Centra.

Kandidat koji ne pristupi razgovoru smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas.

 

 

Podnošenjem prijave na oglas kandidati/kinje su izričito suglasni i  daju privolu Centru za pružanje usluga u zajednici Svitanje, Koprivnica za prikupljanje i  obradu osobnih podataka  navedenih u prijavi na oglas te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu provedbe selekcijskog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka, te Općom uredbom o zaštiti podataka (Sl. list EU L 119/1).

 

 

Poziv kandidatima za razgovor, bit će objavljen na internetskoj stranici Centra: www.centar-svitanje.hr

Prijave kandidata/kandidatkinja s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz oglasa podnose se Centru za pružanje usluga u zajednici Svitanje, Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10 III. kat, 48000 Koprivnica, u roku od 8 dana od dana objave ovog oglasa. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati/kandidatkinje će biti pisano obaviješteni o rezultatima oglasa u zakonskom roku.

Oglas vrijedi od 17.9.2020. do 25.9.2020. godine.

 

Klasa: 112-01/20-01/6

Urbroj: 2137-27-01-02-20-1

Koprivnica, 17.9.2020.

 

 

                Centar za pružanje usluga u zajednici Svitanje

Mladen Fajdetić, mag.prim.educ.

 

Skip to content