Javni natječaj za stručnog radnika u sustavu socijalne zaštite 2, 13.03.2024.


Javni natječaj za stručnog radnika u sustavu socijalne zaštite 2, 13.03.2024.

Autor članka: | Link na izvor članka: ovdje

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI SVITANJE

TRG TOMISLAVA DR. BARDEKA 10/10, III. kat

48 000 KOPRIVNICA

KLASA: 112-01/24-01/2

URBROJ: 2137-27-01-02-24-1

Koprivnica, 8. ožujka 2024.

 

Temeljem članka 259. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23), čl. 21. Pravilnika o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN br. 110/22), čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 56/22), članka 23. Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje i temeljem prethodne suglasnosti dobivene od Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA: 100-01/23-02/475, URBROJ: 524-08-01-02/5-23-2 od 18. listopada 2023., ravnatelj Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje, Koprivnica, Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10 III. kat, raspisuje:

 

JAVNI NATJEČAJ

za obavljanje poslova i zadataka

za prijem radnika/radnice u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto:

Stručni radnik u sustavu zaštite djece (odgojitelj) – (m/ž) – 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno i puno radno vrijeme

Uvjeti za prijam u radni odnos:

 • završen specijalistički diplomski stručni studij ili preddiplomski i/ili diplomski stručni studij ili preddiplomski i/ili diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, psihologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, sociologije, filozofije, kineziologije, pedagogije, politologije, fonetike, teologije, ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, radne terapije ili završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili nastavnika u Republici Hrvatskoj ili mu je

 

 • za regulirane profesije – priznata inozemna stručna kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije u skladu s propisima kojima se regulira djelatnost i odobrenje za rad nadležne komore

 

 • za neregulirane profesije – priznata inozemna obrazovna kvalifikacija u skladu s propisima kojima se uređuju način i postupci vrednovanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija

 

 • nepostojanje zapreka iz članka 261. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23)

 

 

 

 

 

Posebni uvjeti:

 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen stručni ispit
 • poznavanje rada na računalu
 • položen vozački ispit B-kategorije
 • probni rad 6 mjeseci

 

Protiv kandidata se ne smije voditi istražni ili kazneni postupak.

Opis poslova: sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje koji je objavljen na web stranici Centra Svitanje: https://www.centar-svitanje.hr/wp-content/uploads/2022/12/Pravilnik-o-unutarnjem-ustrojstvu-i-sistematizaciji-poslova-Centra-za-pruzanje-usluga-u-zajednici-Svitanje-procisceni-tekst.pdf

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:

 • vlastoručno potpisanu zamolbu s numeriranim popisom priložene numerirane dokumentacije,
 • vlastoručno potpisan životopis,
 • osobnu iskaznicu (preslika)
 • domovnicu (preslika),
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome),
 • uvjerenje o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji

   Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne stariju od dana objave natječaja

 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslika),
 • uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 30 dana) i
 • dokaz o položenom vozačkom ispitu B – kategorije (preslika vozačke dozvole).

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije sklapanja ugovora o radu kandidat je dužan priložiti izvornike.

 

Kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te sve ostale dokaze kojima dokazuju prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21, 156/23), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21, 156/23) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti iz članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja priložiti i dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 9. st. 2. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom https://www.zakon.hr/z/493/Zakon-o-profesionalnoj-rehabilitaciji-i-zapo%C5%A1ljavanju-osoba-s-invaliditetom

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti iz članka 48. stavka 1. do 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti i dokaze iz članka 49. citiranog Zakona.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposlavanje-843/843,

a dodatne informacije i na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, te će joj biti upućena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Podnošenjem prijave na natječaj kandidati/kandidatkinje su izričito suglasni i daju privolu Centru za pružanje usluga u zajednici Svitanje, Koprivnica za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu selekcijskog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka, te Općom uredbom o zaštiti podataka (Sl. list EU L 119/1).

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se razgovor.

O vremenu provedbe razgovora, kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Centra

Svitanje. Ako kandidat ne pristupi razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Poziv kandidatima na razgovor bit će objavljen na internetskoj stranici Centra: www.centar-svitanje.hr

 

 

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se isključivo poštom u roku od 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu: Centar za pružanje usluga u zajednici Svitanje, Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10, III. kat, 48 000 Koprivnica s naznakom: „Natječaj za prijam u radni odnos – ne otvaraj“.

Po raspisanom natječaju ne mora se izvršiti izbor, a u tom slučaju ravnatelj donosi odluku o poništenju natječaja. Protiv odluke o poništenju natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje: www.centar-svitanje.hr

 

 

RAVNATELJ

Mladen Fajdetić, mag.prim.educ.

 

Skip to content