Javni natječaj za radno mjesto odgojitelja, 28.07.2023.

Javni natječaj za radno mjesto odgojitelja, 28.07.2023.

Autor članka: | Link na izvor članka: ovdje

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI SVITANJE

TRG TOMISLAVA DR. BARDEKA 10/10, III. kat

48 000 KOPRIVNICA

KLASA: 112-01/23-01/13

URBROJ: 2137-27-01-02-23-1

Koprivnica, 24. srpnja 2023.

 

Temeljem članka 259. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 18/22, 46/22, 119/22, 71/23), čl. 21. Pravilnika o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN br. 110/22), čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 56/22), članka 23. Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje i temeljem prethodne suglasnosti dobivene od Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA: 100-01/23-02/98, URBROJ: 524-08-01-02/5-23-2 od 20. 3. 2023. godine), ravnatelj Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje, Koprivnica, Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10 III. kat, raspisuje:

 

JAVNI NATJEČAJ

za obavljanje poslova i zadataka

za prijem radnika/radnice u radni odnos na određeno puno radno vrijeme za radno mjesto:

 

Stručni radnik I. vrste – odgojitelj (m/ž) – 1 izvršitelja/izvršiteljica na određeno puno radno vrijeme, za vrijeme trajanja mandata ravnatelja, u vezi s odredbom članka 206.., stavak 4. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 18/22, 46/22, 119/22, 71/23)

Uvjeti za prijam u radni odnos:

 • završen specijalistički diplomski stručni studij ili preddiplomski i/ili diplomski stručni studij ili preddiplomski i/ili diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, psihologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, sociologije, filozofije, kineziologije, pedagogije, politologije, fonetike, teologije, ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, radne terapije ili završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili nastavnika u Republici Hrvatskoj ili mu je

 

 • za regulirane profesije – priznata inozemna stručna kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije u skladu s propisima kojima se regulira djelatnost i odobrenje za rad nadležne komore

 

 • za neregulirane profesije – priznata inozemna obrazovna kvalifikacija u skladu s propisima kojima se uređuju način i postupci vrednovanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija

 

 • nepostojanje zapreka iz članka 261. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 18/22, 46/22, 119/22 i 71/23)

 

 

Posebni uvjeti:

 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen stručni ispit
 • poznavanje rada na računalu
 • položen vozački ispit B-kategorije
 • probni rad 6 mjeseci

 

Mjesto rada: Čakovec

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:

 • vlastoručno potpisanu zamolbu s numeriranim popisom priložene numerirane dokumentacije,
 • vlastoručno potpisan životopis,
 • osobnu iskaznicu (preslika)
 • domovnicu (preslika),
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome),
 • uvjerenje o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji

   Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne stariju od dana objave natječaja

 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslika),
 • uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 30 dana) i
 • dokaz o položenom vozačkom ispitu B – kategorije (preslika vozačke dozvole).

 

Kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te sve ostale dokaze kojima dokazuju prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN br. 121/17 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, te će joj biti upućena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Podnošenjem prijave na natječaj kandidati/kandidatkinje su izričito suglasni i daju privolu Centru za pružanje usluga u zajednici Svitanje, Koprivnica za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu selekcijskog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka, te Općom uredbom o zaštiti podataka (Sl. list EU L 119/1).

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se usmeno testiranje – intervju. O načinu i vremenu provedbe testiranja, kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Centra Svitanje. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Poziv kandidatima na usmeno testiranje – intervju bit će objavljen na internetskoj stranici Centra: www.centar-svitanje.hr

 

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se isključivo poštom u roku od 15 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu: Centar za pružanje usluga u zajednici Svitanje, Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10, III. kat, 48 000 Koprivnica s naznakom: „Natječaj za prijam u radni odnos – ne otvaraj“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje: www.centar-svitanje.hr

 

 

RAVNATELJ

Mladen Fajdetić, mag.prim.educ.

 

 

 

Skip to content