Javni natječaj za obavljanje poslova i zadataka

Javni natječaj za obavljanje poslova i zadataka

Autor članka: | Link na izvor članka: ovdje

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI SVITANJE

Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10, III. kat

48 000 Koprivnica

KLASA: 112-01/20-01/7

URBROJ: 2137-27-01-02-20-1

Koprivnica, 10. prosinca 2020.

 

Temeljem članka 212. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20), članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17, 47/18, 123/19 i 66/20), članka 16. st. 1. i 2. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN br. 61/18), članka 32. Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje (srpanj 2020.), članka 7. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje (srpanj 2020.) te Suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 100 -01/20-02/1, URBROJ: 524-04-3-2/2-20-184, od 1. prosinca 2020. godine, ravnatelj Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje raspisuje

 

 

JAVNI NATJEČAJ

za obavljanje poslova i zadataka

 

 1. EKONOM-VOZAČ (M/Ž) – 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme.

 

Uvjeti:

 • završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje
 • položen vozački ispit B kategorije
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

 

Posebni uvjeti:

 • hrvatsko državljanstvo
 • u odnosu na koju ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi
 • poznavanje rada na računalu
 • probni rok 3 mjeseca.

Rad se zasniva na neodređeno puno radno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca. Kandidati su dužni uz pisanu prijavu i životopis priložiti dokaze o zadovoljavanju uvjeta iz javnog natječaja.

Opis rada: vrši poslove nabave potrebnih namirnica, potrošnog i drugog materijala potrebnog za redovno poslovanje, vodi dokumentaciju vezanu za nabavu namirnica i ostale robe, brine o ispravnosti službenih vozila i redovitim tehničkim pregledima službenih vozila, vrši kontrolu i nabavu goriva za vozila, obavlja poslove prijevoza korisnika u školu i dr., obavlja i druge prijevoze prema potrebama korisnika i djelatnika, obavlja i druge poslove prema odredbama važećeg pravilnika i zakona, obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja sukladno stručnoj spremi i radnom iskustvu.

Protiv kandidata se ne smije voditi istražni ili kazneni postupak.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • vlastoručno potpisanu zamolbu s numeriranim popisom priložene dokumentacije,
 • vlastoručno potpisan životopis s detaljno opisanim poslovima koje je do sada obavljao/la,
 • presliku osobne iskaznice,
 • presliku domovnice,
 • presliku svjedodžbe,
 • uvjerenje o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) ne starije od dana objave natječaja
 • presliku vozačke dozvole,
 • uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od 30 dana.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije sklapanja ugovora o radu kandidat/kinja je dužan/na priložiti izvornike.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu dužan/na je u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze propisane posebnim zakonom i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se u prijavi poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN broj 121/17, 98/19) uz prijavu na javni natječaj dužan/na je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://www.google.hr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjkwsLQzsHtAhUpzYUKHewvBfAQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fbranitelji.gov.hr%2Fzaposljavanje-843%2F843&usg=AOvVaw1y81CiUVUfjOuDAXAbsEMQ

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Urednom prijavom smatrat će se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u tekstu natječaja. Nepotpune, nepotpisane i nepravovremene prijave se neće razmatrati. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati.

Poslodavac zadržava pravo provođenja testiranja, intervjua za sve kandidate koji ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja. O načinu i vremenu provedbe testiranja, kandidati će biti obavješteni putem mrežne stranice Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje.

Poziv kandidatima za razgovor i moguće testiranje bit će objavljen na internetskoj stranici Centra: www.centar-svitanje.hr

Kandidat/kinja koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao/la prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

U skladu s Uredbom Europske unuje 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe ovog natječaja.

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ RH preporučenom poštom na adresu:

Centar za pružanje usluga u zajednici Svitanje

Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10, III. kat

48 000 Koprivnica

„Natječaj ekonom-vozač – ne otvaraj“

 

O rezultatima natječaja svi kandidati/kinje bit će obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje: www.centar-svitanje.hr

 

Ravnatelj

Mladen Fajdetić, mag.prim.educ.

Skip to content