JAVNI NATJEČAJ za obavljanje poslova i zadataka


JAVNI NATJEČAJ za obavljanje poslova i zadataka

Autor članka: | Link na izvor članka: ovdje

Temeljem članka 212. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20), Članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17, 123/19), Članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN br. 61/18), Članka 32. Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje  i Suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 100-01/21-02/535, URBROJ: 524-08-01-02/3-21-2 od 5. srpnja 2021. godine, ravnatelj Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje, Koprivnica, Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10 III. kat, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za obavljanje poslova i zadataka

 1. Stručni radnik I. vrste – ODGAJATELJ/ICA – 2 izvršitelja/izvršiteljice na određeno puno radno vrijeme za vrijeme trajanja ESF projekta „Zrno nade za nas mlade“, UP.02.2.2.12.0011.

Uvjeti:

Posebni uvjeti:

 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
 • položen stručni ispit
 • u odnosu na koju ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi,
 • poznavanje rada na računalu,
 • položen vozački ispit B-kategorije.
 • probni rad 6 mjeseci.

Protiv kandidata se ne smije voditi istražni ili kazneni postupak.

Rad se zasniva na određeno puno radno vrijeme, uz probni rad od šest mjeseci. Kandidati su dužni uz pisanu prijavu i životopis priložiti dokaz o zadovoljavanju uvjeta iz natječaja.

Opis rada: provodi aktivnost odgoja za korisnike usluge boravka, organizira odgojni rad u grupi korisnika; radi na jačanju grupne kohezije, korisnicima pruža pomoć u savladavanju školskog gradiva i razvija samostalnost u savladavanju školskih obveza, usmjerava i potiče interese korisnika vodeći računa o stupnju zrelosti i individualnim karakteristikama svakog pojedinog korisnika, pruža socioemocionalnu podršku korisnicima, prevenira rizične oblike ponašanja među korisnicima, prema potrebi vrši prijevoz korisnika službenim vozilom, vrši prepratu korisnika i ostalo sukladno Pravilniku. Radno vrijeme je prijepodne i poslijepodne, a obuhvaća i samostalno korištenje službenog vozila/kombija.

Uz pisanu prijavu kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:

 • vlastoručno potpisanu zamolbu s numeriranim popisom priložene numerirane dokumentacije,
 • vlastoručno potpisan životopis,
 • osobnu iskaznicu (preslika)
 • domovnicu (preslika),
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome),
 • uvjerenje o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji

   Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne stariju od dana objave natječaja

 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslika),
 • uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 30 dana) i
 • dokaz o položenom vozačkom ispitu B – kategorije (preslika vozačke dozvole).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije sklapanja ugovora o radu kandidat je dužan priložiti izvornike.

 1. Stručni radnik I. vrste – SOCIJALNI RADNIK/ICA – 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno puno radno vrijeme za vrijeme trajanja ESF projekta „Zrno nade za nas mlade“, UP.02.2.2.12.0011.

Uvjeti:

 • završen diplomski, sveučilišni studij socijalnog rada,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen stručni ispit.

Posebni uvjeti:

 • u odnosu na koju ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi,
 • poznavanje rada na računalu,
 • položen vozački ispit B – kategorije,
 • probni rad 6 mjeseci.

Protiv kandidata se ne smije voditi istražni ili kazneni postupak.

Rad se zasniva na određeno puno radno vrijeme, uz probni rad od šest mjeseci. Kandidati su dužni uz pisanu prijavu i životopis priložiti dokaz o zadovoljavanju uvjeta iz natječaja.

Opis rada: provodi aktivnosti socijalnog rada za korisnike usluge boravka, provodi aktivnosti socijalnog rada za korisnike usluge savjetovanja i pomaganja bioloških ili udomiteljskih obitelji, posvojiteljskoj obitelji, djeci i mladima nakon izlaska iz skrbi i djeci smještenoj u udomiteljskim obiteljima, radi u mobilnom timu, intervenira u kriznim situacijama i u suradnji sa drugim stručnim radnicima sudjeluje u njihovom rješavanju, po potrebi ide u pratnji djece kada je riječ o kriznim situacijama ( bolnica, policija… ), prema potrebi vrši prijevoz korisnika službenim vozilom, vrši prepratu korisnika, sudjeluje u izradi individualnog plana rada za svakog korisnika i ostalo sukladno Pravilniku. Radno vrijeme je prijepodne i poslijepodne, a obuhvaća i samostalno korištenje službenog vozila/kombija.

Uz pisanu prijavu kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:

 • vlastoručno potpisanu zamolbu s numeriranim popisom priložene numerirane dokumentacije,
 • vlastoručno potpisan životopis,
 • osobnu iskaznicu (preslika)
 • domovnicu (preslika),
 • presliku dokumenta o završenom obrazovanju,
 • uvjerenje o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji

   Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne stariju od dana objave natječaja

 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslika),
 • uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 30 dana) i
 • dokaz o položenom vozačkom ispitu B – kategorije (preslika vozačke dozvole).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije sklapanja ugovora o radu kandidat je dužan priložiti izvornike.

 1. Stručni radnik I. vrste – PSIHOLOG/INJA – 1 izvršitelj/izvršiteljica  na određeno puno radno vrijeme za vrijeme trajanja ESF projekta „Zrno nade za nas mlade“, UP.02.2.2.12.0011.

Uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij psihologije,

Posebni uvjeti:

 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen stručni ispit
 • odobrenje za samostalan rad
 • u odnosu na koju ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi, poznavanje rada na računalu,
 • položen vozački ispit B-kategorije
 • probni rad 6 mjeseci

Protiv kandidata se ne smije voditi istražni ili kazneni postupak.

Rad se zasniva na određeno puno radno vrijeme, uz probni rad od šest mjeseci. Kandidati su dužni uz pisanu prijavu i životopis priložiti dokaz o zadovoljavanju uvjeta iz natječaja.

 Opis rada: provodi aktivnosti  psihološke podrške za korisnike usluge boravka, provodi aktivnosti psihološke podrške za korisnike usluge savjetovanja i pomaganja bioloških ili udomiteljskih obitelji, posvojiteljskoj obitelji, djeci i mladima nakon izlaska iz skrbi i djeci smještenoj u udomiteljskim obiteljima, radi na poboljšanju i kvaliteti odnosa među korisnicima, i između korisnika i radnika ustanove, intervenira u kriznim situacijama i u suradnji s drugim stručnim radnicima sudjeluje u njihovom rješavanju, po potrebi ide u pratnji djece kada je riječ o kriznim situacijama (bolnica, policija… ) vrši psihološko osnaživanje korisnika i prevenciju rizičnog ponašanja,  prema potrebi vrši prijevoz korisnika službenim vozilom, vrši prepratu korisnika, radi u mobilnom timu i ostalo sukladno Pravilniku. Radno vrijeme je prijepodne i poslijepodne, a obuhvaća i samostalno korištenje službenog vozila/kombija.

Uz pisanu prijavu kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:

 • vlastoručno potpisanu zamolbu s numeriranim popisom priložene numerirane dokumentacije,
 • vlastoručno potpisan životopis,
 • osobnu iskaznicu (preslika)
 • domovnicu (preslika),
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome),
 • uvjerenje o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji

   Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne stariju od dana objave natječaja

 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslika),
 • osnovnu dopusnicu za obavljanje psihološke djelatnosti (preslika),
 • uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 30 dana) i
 • dokaz o položenom vozačkom ispitu B – kategorije (preslika vozačke dozvole).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije sklapanja ugovora o radu kandidat je dužan priložiti izvornike.

 1. Stručni radnik I. vrste – SOCIJALNI PEDAGOG/INJA – 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno puno radno vrijeme za vrijeme trajanja ESF projekta „Zrno nade za nas mlade“, UP.02.2.2.12.0011.

Uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije

Posebni uvjeti:

 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen stručni ispit
 • odobrenje za samostalan rad
 • u odnosu na koju ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi,
 • poznavanje rada na računalu,
 • položen vozački ispit B-kategorije
 • probni rad 6 mjeseci.

Protiv kandidata se ne smije voditi istražni ili kazneni postupak.

Rad se zasniva na određeno puno radno vrijeme, uz probni rad od šest mjeseci. Kandidati su dužni uz pisanu prijavu i životopis priložiti dokaz o zadovoljavanju uvjeta iz natječaja.

 Opis rada: pruža socijalno-pedagošku podršku za korisnike boravka, pruža socijalno-pedagošku podršku za usluge savjetovanja i pomaganja  pojedincu nakon izlaska iz skrbi, te usluge savjetovanja i pomaganja bioloških ili udomiteljskih obitelji, posvojiteljskoj obitelji, djeci i mladima nakon izlaska iz skrbi i djeci smještenoj u udomiteljskim obiteljima, radi u mobilnom timu, po potrebi ide u pratnji djece kada je riječ o kriznim situacijama (bolnica, policija…), prema potrebi vrši prijevoz korisnika službenim vozilom, vrši prepratu korisnika i ostalo sukladno Pravilniku. Radno vrijeme je prijepodne i poslijepodne, a obuhvaća i samostalno korištenje službenog vozila/kombija.

Uz pisanu prijavu kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:

 • vlastoručno potpisanu zamolbu s numeriranim popisom priložene numerirane dokumentacije,
 • vlastoručno potpisan životopis,
 • osobnu iskaznicu (preslika)
 • domovnicu (preslika),
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome),
 • uvjerenje o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji

   Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne stariju od dana objave natječaja

 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslika),
 • uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 30 dana) i
 • dokaz o položenom vozačkom ispitu B – kategorije (preslika vozačke dozvole).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije sklapanja ugovora o radu kandidat je dužan priložiti izvornike.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju  temeljem posebnih propisa, dužan je postupiti u skladu s propisima o prednosti pri zapošljavanju u javnim službama uz prilaganje potrebnih dokaza. Kandidat koji se u prijavi poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN broj 121/17 i 98/19) uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf).

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Nepotpune, nepotpisane te nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Poslodavac zadržava pravo provođenja testiranja (pismeno i/ili usmeno – intervju i/ili praktično) za sve kandidate koji ispunjavaju uvjete natječaja. O načinu, pravnim i drugim izvorima iz kojih će se testiranje provesti, kao i o vremenu istog, kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Centra.

Kandidat koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Podnošenjem prijave na oglas kandidati/kinje su izričito suglasni i  daju privolu Centru za pružanje usluga u zajednici Svitanje, Koprivnica za prikupljanje i  obradu osobnih podataka  navedenih u prijavi na oglas te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu provedbe selekcijskog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka, te Općom uredbom o zaštiti podataka (Sl. list EU L 119/1).

Poziv kandidatima za razgovor i moguće testiranje, bit će objavljen na internetskoj stranici Centra: www.centar-svitanje.hr

Prijave kandidata/kandidatkinja s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja, na adresu:

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI SVITANJE

Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10, III. kat

48 000 KOPRIVNICA

uz naznaku: „za natječaj ESF – ne otvaraj“

O rezultatima natječaja svi kandidati/kinje bit će obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje: www.centar-svitanje.hr

 

Klasa: 112-01/21-01/6

Urbroj: 2137-27-01-02-21-1

Koprivnica, 14. listopada 2021.

               

Centar za pružanje usluga u zajednici Svitanje

Mladen Fajdetić, mag.prim.educ.

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content