Javni natječaj za obavljanje poslova i zadataka, 01.09.2023.

Javni natječaj za obavljanje poslova i zadataka, 01.09.2023.

Autor članka: | Link na izvor članka: ovdje

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI SVITANJE

TRG TOMISLAVA DR. BARDEKA 10/10, III. kat

48 000 KOPRIVNICA

KLASA: 112-01/23-01/15

URBROJ: 2137-27-01-02-23-1

Koprivnica, 29. kolovoza 2023.

 

Temeljem članka 253. i članka 259. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 18/22, 46/22, 119/22, 71/23), čl. 21. i 23. Pravilnika o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN br. 110/22), čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 56/22), članka 23. Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje i temeljem prethodne suglasnosti dobivene od Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA: 100-01/23-02/295, URBROJ: 524-08-01-02/3-23-2 od 17. srpnja 2023. godine), ravnatelj Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje, Koprivnica, Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10 III. kat, raspisuje:

 

JAVNI NATJEČAJ

za obavljanje poslova i zadataka

 

 1. Stručni radnik/ica I. vrste – ( socijalni radnik/psiholog/ socijalni pedagog/edukacijski rehabilitator) – voditelj mjere intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu (intenzivni nadzor)

Broj traženih radnika: 7

Mjesto rada: Koprivnica 5 radnika, Virovitica 2 radnika

Vrsta zaposlenja: na neodređeno, uz probni rad od šest mjeseci

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Način rada: 2 smjene

 

Uvjeti za obavljanje poslova:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, odnosno integrirani preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, psihologije, socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije ili preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada i diplomski sveučilišni studij socijalne politike u Republici Hrvatskoj ili mu je priznata inozemna stručna kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije u skladu s propisima kojima se regulira djelatnost socijalnog rada, psihologije, socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije i odobrenje za rad nadležne komore

 

 • položen stručni ispit

 

 • nepostojanje zapreka iz čl. 261. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi

 

 • probni rad 6 mjeseci

 

 • poznavanje rada na računalu

 

 • vozačka dozvola B kategorije – aktivan vozač

 

Opis poslova: provođenje mjere za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta temeljem Obiteljskog zakona pružanjem intenzivne stručne pomoći roditeljima,  kada je utvrđeno da je djetetom razvoj ugrožen, a roditelji su spremni i sposobni promijeniti svoje ponašanje kako bi se spriječilo izdvajanje djeteta iz obitelji. Mjera se provodi u obitelji kroz  najmanje dva susreta voditelja mjere i roditelja tjedno, a po potrebi i češće, prilikom čega se pruža pojačana pomoć, vodstvo i modeliranje odgovarajućih ponašanja roditelja, sukladno programu rada provođenja mjere intenzivne stručne pomoći i nadzora.

 

Po primitku u radni odnos, stručni radnik je obavezan sudjelovati i završiti dodatni standardizirani program stručnog usavršavanja za voditelja mjere intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu  prije početka rada s obiteljima te će navedeni program stručnog usavršavanja biti osiguran od strane poslodavca.

 

 

 

 

 

Uz pisanu prijavu kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:

 • vlastoručno potpisanu zamolbu s numeriranim popisom priložene numerirane dokumentacije,
 • vlastoručno potpisan životopis,
 • osobnu iskaznicu (preslika)
 • domovnicu (preslika),
 • presliku dokumenta o završenom obrazovanju,
 • presliku odobrenja za samostalan rad,
 • uvjerenje o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji

   Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne stariju od dana objave natječaja

 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslika),
 • uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 30 dana) i
 • dokaz o položenom vozačkom ispitu B – kategorije (preslika vozačke dozvole).

 

 

 1. Obiteljski suradnik/ica

 

Broj traženih radnika: 4

 

Mjesto rada: Koprivnica 2 radnika, Virovitica 2 radnika

 

Vrsta zaposlenja: na neodređeno, uz probni rad od tri mjeseca

 

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

 

Način rada: 2 smjene

 

 

          Uvjeti za obavljanje poslova:

 

 • završeno srednjoškolsko obrazovanje

 

 • izobrazba za rad obiteljskog suradnika (organizira Ustanova)

 

 • poznavanje rada na računalu

 

 • vozačka dozvola B kategorije – aktivan vozač

 

Po primitku u radni odnos, radniku će biti osigurana izobrazba za rad obiteljskog suradnika prije početka rada.

Opis poslova: rad s obiteljima u njihovom vlastitom domu i provođenje aktivnosti usmjeravanja i izravne podrške roditeljima radi usvajanja znanja i vještina vezano uz: stanovanje i vođenje kućanstva, usvajanje radnih navika u održavanju domaćinstva, planiranje samostalne prehrane (priprema jelovnika, nabavka namirnica, pripremanje obroka, higijena namirnica i posuđa), pravilno korištenje i održavanje kućanskih aparata, raspolaganje novcem i planiranje kućnog budžeta (prihodi, rashodi, prioriteti, štednja), osobnu higijenu i higijenske navike, praktičnu pomoć i podršku pri ostvarivanju prava na naknade i usluge u različitim sustavima, brigu o sebi i zdravlju, brigu o dobrobiti i zdravlju djece, organizaciju slobodnog vremena i druge praktične vještine.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • vlastoručno potpisanu zamolbu s numeriranim popisom priložene numerirane dokumentacije
 • vlastoručno potpisan životopis
 • presliku osobne iskaznice
 • presliku dokumenta o završenom obrazovanju
 • presliku vozačke dozvole
 • uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od 30 dana.

 

 

 

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije sklapanja ugovora o radu kandidat je dužan priložiti izvornike.

 

Kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te sve ostale dokaze kojima dokazuju prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 47. i 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN br. 121/17 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf).

 

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prema posebnom zakonu imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, te će joj biti upućena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Podnošenjem prijave na natječaj kandidati/kandidatkinje su izričito suglasni i daju privolu Centru za pružanje usluga u zajednici Svitanje, Koprivnica za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu selekcijskog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka, te Općom uredbom o zaštiti podataka (Sl. list EU L 119/1).

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se usmeno testiranje – intervju. O načinu i vremenu provedbe testiranja, kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Centra Svitanje. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Poziv kandidatima na usmeno testiranje – intervju bit će objavljen na internetskoj stranici Centra: www.centar-svitanje.hr

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se isključivo poštom u roku od 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu: Centar za pružanje usluga u zajednici Svitanje, Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10, III. kat, 48 000 Koprivnica s naznakom: „Natječaj za prijam u radni odnos – ne otvaraj“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje: www.centar-svitanje.hr

 

 

RAVNATELJ

Mladen Fajdetić, mag.prim.educ.

 

Skip to content