Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja (m/ž)

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja (m/ž)

Autor članka: | Link na izvor članka: ovdje

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI SVITANJE

UPRAVNO VIJEĆE

 

KLASA: 112-01/22-01/7

URBROJ: 2137-27-06-04-22-1

Koprivnica, 7. rujna 2022. godine

 

 

Temeljem članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), odredbi članka 204. i 205. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj: 18/22, 46/22), te odredbe članka 34. Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje (pročišćeni tekst, prosinac 2021.), Upravno vijeće Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje, temeljem Odluke donesene na 12. sjednici održanoj dana 7. rujna 2022. godine, raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja (m/ž) Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje

Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10 III. kat, Koprivnica

 

Za ravnatelja doma socijalne skrbi može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

  1. završen specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, medicine, sociologije, filozofije, kineziologije, pedagogije, ekonomije, javne uprave, informatike ili završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili nastavnika ili završen studij iz polja likovne ili glazbene umjetnosti
  2. najmanje pet godina radnog iskustva s propisanom kvalifikacijom
  3. nepostojanje zapreke iz članka 261. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi
  4. hrvatsko državljanstvo

 

Na temelju odredbe članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe obaju spolova.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidat je dužan priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja u izvorniku ili ovjerenom presliku, i to:

  1. diplomu o stručnoj spremi,
  2. dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji, između ostalog, sadržava podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu i trajanju staža osiguranja, e-radna knjižica),
  3. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana),
  4. dokaz o hrvatskom državljanstvu,
  5. životopis, vlastoručno potpisan.

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, odluku, rješenje i dr.), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (Narodne novine broj 121/2017, 98/2019 i 84/2021), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843

 

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom (https://www.zakon.hr/z/493/Zakon-o-profesionalnoj-rehabilitaciji-i-zapo%C5%A1ljavanju-osoba-s-invaliditetom).

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze utvrđene u članku 49. navedenog Zakona https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843

Prijave na natječaj podnose se poštom (preporučenom pošiljkom) u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Centar za pružanje usluga u zajednici Svitanje, Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10 III. kat, 48000 Koprivnica, s naznakom: »Natječaj za ravnatelja (m/ž) – ne otvarati«.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

Ravnatelja (m/ž) imenuje Upravno vijeće Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje, uz prethodnu suglasnost ministra Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Osoba imenovana za ravnatelja (m/ž) sklapa s Centrom za pružanje usluga u zajednici Svitanje ugovor o radu u punom radnom vremenu na četiri godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja (m/ž).

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Centru za pružanje usluga u zajednici Svitanje za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi povodom ovoga natječaja te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te privolu za objavu informacije o izabranoj i imenovanoj osobi koja se objavljuje na internetskoj stranici Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje (www.centar-svitanje.hr), a koja uključuje ime i prezime odabranog kandidata te struku. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na ovaj natječaj. Kandidat može u svakom trenutku bez objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka, o čemu će mu se izdati potvrda.

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku sukladno članku 41. stavku 3. Zakona o ustanovama.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se i na muške i na ženske osobe.

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

Dražen Fučkar

 

 

Skip to content