Natječaj za pripravnika-socijalni pedagog, 04.10.2023.

Natječaj za pripravnika-socijalni pedagog, 04.10.2023.

Autor članka: | Link na izvor članka: ovdje

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI SVITANJE

Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10, III. Kat

48 000 Koprivnica

KLASA: 112-01/23-01/21

URBROJ: 2137-27-01-02-23-1

 

Koprivnica, 26. rujna 2023.

 

 

Na temelju članka 23. Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje, sukladno Odluci o broju pripravnika koji se mogu zaposliti u 2023. godini u domovima socijalne skrbi i centrima za pružanje usluga u zajednici kojima je osnivač Republika Hrvatska u svezi provedbe mjere aktivne politike zapošljavanja  Potpore za pripravništvo u javnim službama, KLASA: 132-03/23-01/01, URBROJ: 524-08-01-02/1-23-3 od 9. svibnja 2023. godine, ravnatelj Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje, Koprivnica objavljuje

 

NATJEČAJ

za prijem osobe kroz provedbu mjere aktivne politike zapošljavanja Potpore za pripravništvo u javnim službama u provedbi mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

 

  1. SOCIJALNI PEDAGOG – PRIPRAVNIK – (m/ž) – VSS završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije u Republici Hrvatskoj – 1 izvršitelj, puno radno vrijeme, u trajanju od 12 mjeseci

 

Svi izrazi koji se koriste u tekstu, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

Na ovaj natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

 

Uvjeti:

  • na natječaj se mogu javiti nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba koju vodi Hrvatski zavod za zapošljavanje, a koje nemaju više od 6 mjeseci prijavljenog staža osiguranja u stečenom zvanju u obrazovnoj razini iz područja obrazovanja, zdravstva, predškolskog odgoja, socijalne skrbi i kulture
  • da ne postoji zapreka iz članka 261. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN RH br. 18/22, 46/22, 119/22, 71/23)

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (Narodne novine broj 121/2017, 98/2019 i 84/2021), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843

 

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom (https://www.zakon.hr/z/493/Zakon-o-profesionalnoj-rehabilitaciji-i-zaposljavanju-osoba-s-invaliditetom).

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze utvrđene u članku 49. navedenog Zakona https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843

U potpisanoj prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, e-mail adresa).

 

Kandidati su uz prijavu dužni dostaviti:

 

-životopis, potpisan

-presliku osobne iskaznice

-presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi

-elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariju od dana objave natječaja)

-potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz koje je razvidno da su kandidati evidentirani u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (ne stariju od dana objave natječaja)

-uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana)

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a osoba je prije sklapanja pisanog ugovora dužna dostaviti na uvid originalne dokumente.

 

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe ovog natječaja.

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, isključivo preporučenom poštom na adresu: Centar za pružanje usluga u zajednici Svitanje, Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10, 48 000 Koprivnica, s naznakom “Natječaj: pripravnik – socijalni pedagog (m/ž)”

Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu, pravovremenu i potpisanu prijavu na natječaj zajedno sa svim traženim prilozima te koja ispunjava uvjete iz natječaja.

Urednom prijavom smatra se samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje (www.centar-svitanje.hr).

 

 

Ravnatelj:

Mladen Fajdetić, mag.prim.educ.

 

 

 

 

Skip to content