Javni natječaj za obavljanje poslova i zadataka 22.09.2021.

Javni natječaj za obavljanje poslova i zadataka 22.09.2021.

Autor članka: | Link na izvor članka: ovdje

Centar za pružanje usluga u zajednici Svitanje

_________________________________________________________________________________

Temeljem članka 212. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20), Članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17, 123/19), Članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN br. 61/18), Članka 32. Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje  i Suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 100-01/21-02/819, URBROJ: 524-08-01-02/3-21-2 od 26. srpnja 2021. godine, ravnatelj Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje, Koprivnica, Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10 III. kat, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za obavljanje poslova i zadataka

 

 1. Stručni radnik I. vrste – SOCIJALNI RADNIK/ICA – 1 izvršitelj/izvršiteljica  na neodređeno puno radno vrijeme

Uvjeti:

 • završen diplomski, sveučilišni studij socijalnog rada,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen stručni ispit.

 

Posebni uvjeti:

 • u odnosu na koju ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi,
 • poznavanje rada na računalu,
 • položen vozački ispit B – kategorije,
 • probni rad 6 mjeseci.

 

Protiv kandidata se ne smije voditi istražni ili kazneni postupak.

 

Rad se zasniva na neodređeno puno radno vrijeme, uz probni rad od šest mjeseci. Kandidati su dužni uz pisanu prijavu i životopis priložiti dokaz o zadovoljavanju uvjeta iz natječaja.

 Opis rada: provodi aktivnosti socijalnog rada za korisnike usluge boravka i organiziranog stanovanja, provodi aktivnosti socijalnog rada za korisnike usluge savjetovanja i pomaganja bioloških ili udomiteljskih obitelji, posvojiteljskoj obitelji, djeci i mladima nakon izlaska iz skrbi i djeci smještenoj u udomiteljskim obiteljima, provodi edukacije udomitelja, radi u mobilnom timu, intervenira u kriznim situacijama i u suradnji sa drugim stručnim radnicima sudjeluje u njihovom rješavanju, po potrebi ide u pratnji djece kada je riječ o kriznim situacijama ( bolnica, policija… ), prema potrebi vrši prijevoz korisnika službenim vozilom, vrši prepratu korisnika, sudjeluje u izradi individualnog plana rada za svakog korisnika i ostalo sukladno Pravilniku. Radno vrijeme je prijepodne i poslijepodne, a obuhvaća i samostalno korištenje službenog vozila.

Uz pisanu prijavu kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:

 • vlastoručno potpisanu zamolbu s numeriranim popisom priložene numerirane dokumentacije,
 • vlastoručno potpisan životopis,
 • osobnu iskaznicu (preslika)
 • domovnicu (preslika),
 • presliku dokumenta o završenom obrazovanju,
 • uvjerenje o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji

   Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne stariju od dana objave natječaja

 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslika),
 • uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 30 dana) i
 • dokaz o položenom vozačkom ispitu B – kategorije (preslika vozačke dozvole).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije sklapanja ugovora o radu kandidat je dužan priložiti izvornike.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju  temeljem posebnih propisa, dužan je postupiti u skladu s propisima o prednosti pri zapošljavanju u javnim službama uz prilaganje potrebnih dokaza. Kandidat koji se u prijavi poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN broj 121/17 i 98/19) uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf).

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Nepotpune, nepotpisane te nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Poslodavac zadržava pravo provođenja testiranja (pismeno i/ili usmeno – intervju i/ili praktično) za sve kandidate koji ispunjavaju uvjete natječaja. O načinu, pravnim i drugim izvorima iz kojih će se testiranje provesti, kao i o vremenu istog, kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Centra.

Kandidat koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Podnošenjem prijave na oglas kandidati/kinje su izričito suglasni i  daju privolu Centru za pružanje usluga u zajednici Svitanje, Koprivnica za prikupljanje i  obradu osobnih podataka  navedenih u prijavi na oglas te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu provedbe selekcijskog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka, te Općom uredbom o zaštiti podataka (Sl. list EU L 119/1).

 

Poziv kandidatima za razgovor i moguće testiranje, bit će objavljen na internetskoj stranici Centra: www.centar-svitanje.hr

Prijave kandidata/kandidatkinja s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, na adresu:

 

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI SVITANJE

Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10, III. kat

48 000 KOPRIVNICA

(za natječaj socijalni radnik  – ne otvaraj)

 

O rezultatima natječaja svi kandidati/kinje bit će obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje: www.centar-svitanje.hr

Klasa: 112-01/21-01/5

Urbroj: 2137-27-01-02-21-1

Koprivnica, 15. rujna 2021.

 

Ravnatelj:

Mladen Fajdetić, mag.prim.educ.

Skip to content